Despre noi

Fundația Pontica este înființată prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța, având ca fondator UAT Municipiul Constanța. UAT Municipiul Constanța are statut de beneficiar real al acestei fundații. Fundația este persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, non-profit (nepatrimonial) și apolitică în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituția României și de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, modificată, cu privire la asociații și fundații.

Scopul Fundației ”Pontica” îl reprezintă desfășurarea de acțiuni, activități, inițiative, proiecte și programe în domeniile cultural, artistic, științific, educațional, social și umanitar, asistență și protecție socială, tineret, sportiv și turistic, precum și de schimburi între persoane fizice, instituții publice, instituții neguvernamentale, asociații profesionale din sfera sa de activitate, pentru consolidarea capacității comunității locale de acțiune și manifestare în domeniile menționate, în municipiul Constanța, pentru consolidarea prestigiului municipiului Constanța la nivel național și internațional, pentru promovarea şi susținerea politicilor publice în domeniile de mai sus la nivelul municipiului Constanța, pentru crearea, încurajarea şi dezvoltarea unei comunități locale responsabile și active, pentru stimularea mediului socio-cultural local, pentru acordarea de sprijin și asistență refugiaților în situații de calamitate, conflict, război, criză umanitară etc., precum și pentru protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului și valorilor municipiului Constanța.

Fundația ”Pontica” are în vedere, pentru atingerea acestui scop, stimularea, dezvoltarea și diversificarea platformelor, instrumentelor, modalităților și mijloacelor de dialog instituțional și civic existente, precum și facilitarea creșterii eficienței politicilor publice locale, în domeniile de responsabilitate.

Direcțiile de acțiune pentru realizarea scopului Fundației sunt:

  • desfășurarea de acțiuni, activități, schimburi, inițiative, proiecte și programe în domeniile științific, educațional, social și umanitar, protecție și asistență socială, tineret, sportiv și turistic;
  • desfășurarea de acțiuni, activități, schimburi, inițiative, proiecte și programe în domeniile cultural și artistic;
  • înființarea, editarea și funcționarea unei publicații culturale, precum și organizarea periodică a unor evenimentele publice de lansare/prezentare a edițiilor acesteia.

Obiectul de activitate al Fundației, obiectivele și instrumentele de realizare a scopurilor acesteia, precum și alte detalii utile, pot fi consultate la link-ul  Statutul Fundației “Pontica”

Organul de conducere al Fundației este Consiliul Director. Consiliul Director este compus din 3 membri, desemnați de către UAT Municipiul Constanța, în calitate de fondator. Durata mandatului membrilor Consiliului Director este de 5 ani.

Componența actuală a Consiliului Director este următoarea:

  1. Președinte: Vintilă Alin Cezar (CV la linkul https://www.linkedin.com/in/alinvintila)
  2. Vicepreședinte: Papazian Cristina 
  3. Secretar: Tănase Laura Florina  CV 

Consiliul Director are atribuții de gestionare a resurselor Fundației şi de dispoziție asupra modului de utilizare a acestora, fiind organul de coordonare a activității curente a Fundației. Activitatea executivă a Fundației este condusă de Președintele Consiliului Director, care este și președintele Fundației, numit de fondator.

Structura organizatorică și funcțională a Fundației este următoarea:

  1. Revista de Cultură – structură subordonată, în organigrama Fundației;
  2. Departamente specializate.